OLIKA FORMER AV STÖD

Vem behöver du hjälp av - coach, terapeut, mentor eller konsult?

ATT TA HJÄLP

Jag skulle säga att det är klokt men även modigt att i vissa situationer ta hjälp utifrån. Vi tar, utan att fundera något mer på det, hjälp av många olika yrkeskategorier både på jobbet och hemma. När det sedan rör min egen personliga eller professionella  utveckling är det tyvärr inte lika självklart. Vi tror ofta att det förväntas av oss att vi ska klara detta själva, gå en till kurs, eller att vi borde leverera oavsett vilka utmaningar vi möter.

VEM SKA JAG VÄNDA MIG TILL?

När jag nu bestämt mig för att ta hjälp, vilket stöd passar bäst i min situation? Låt oss nu titta lite närmare på några olika yrkesgrupper för personlig och professionell utveckling. Inom varje grupp används olika metoder och dessutom är personligheten hos den som stödjer dig naturligtvis av vikt, men i generella drag kan vi särskilja dem på följande sätt.

 

När du vill göra en förändring
När du vill ha förändring

KONSULTEN – erbjuder en lösning på dina, oftast arbetsrelaterade behov och förväntas vara expert på sitt område. Konsulten kan hoppa in en kortare period för att hitta en lösning på ett problem och sedan lämna över genomförandet till dig, eller när de egna resurserna i företaget inte räcker till blir konsulten en i teamet tills projektet är genomfört. Generellt fokus: ger lösningar, konsulten ansvarig, kunden som beställare

 

När du vill ha förändring

MENTORN – erbjuder sin kunskap inom ditt utvecklingsområde och är samtidigt ditt stöd och bollplank på vägen. Adepten, som du i det här fallet kallas, äger ansvaret och genomför förändringar som följs upp under kommande möten. Ofta sker detta inom ett mentorprogram där upplägget ger dig tio möten med din mentor under ett år. Generellt fokus: bidrar med kompetens, din professionella utveckling , adepten ansvarig 

 

När du vill ha förändring

COACHEN – arbetar med fokus på handling, ansvar och genomförande. Coachen är tränad på att ställa kraftfulla frågor, lyssna, observera och vara utmanande. Du är själv experten och ansvarig för din utveckling och får hjälp att utveckla ny medvetenhet, skapa nya alternativ och söka egna lösningar för att nå dina mål. Generellt fokus: genomförande, din personliga och professionella utveckling, klienten som expert och ansvarig

När du vill ha förändring

TERAPEUTEN – arbetar traditionellt med personer som söker hjälp för psykiska och/eller fysiska symptom. Fokus ligger ofta på att lösa upp svårigheter uppkomna i det förflutna som hämmar en individs känslomässiga situation idag. Tanken med terapi är att förbättra det psykiska tillståndet och i och med det också kunna hantera dagens livs- och arbetssituation bättre. Generellt fokus: problem, din personliga utveckling, terapeuten som expert

METAFOR

Du vill lära dig att cykla och träffar i tur och ordning terapeuten, konsulten, mentorn, och coachen för att få hjälp.

Terapeuten uppmuntra dig att tala om din rädsla för att lära dig cykla och konsulten gör sitt yttersta för att förklara tekniskt hur du ska göra för att cykla. Mentorn å sin sida hoppar upp på cykeln och visar helt enkelt hur det går till och slutligen coachen som uppmuntrar dig att själv hoppa upp på cykeln och springer sedan bredvid tills du har lärt sig att cykla själv.

När du vill ha förändring

Vill du också se resultat?