TEAM

Team, teamcoaching och teamutveckling. När du vill skapa ett effektivare team och effektivare möten

Ett team eller en grupp

Ett team är en grupp som jobbar mot samma mål. Är målet för vårt arbete tillräckligt tydligt för alla i gruppen? Risken är annars att vi bara är en grupp individer som träffas på möten, jobbar sida vid sida och blir irriterade på varandra när det uppstår problem, för det gör det.

Teamets kultur

Vad lägger jag märke till som ny i ditt team? Redan efter några veckor har jag, som ny i dit team, anpassat mina förväntningar på hur vi jobbar, när vi jobbar, vem som har hög status/ låg status och hur vår möteskultur ser ut. Jag lägger märke till om vi ställer krav på varandra med mål och tidsramar som sedan följs upp. Vilken ton vi har när vi kommunicerar, pratar vi till varandra eller om varandra, vad premieras och pratar vi mest om problem eller om lösningar?

När du vill göra en förändring
När du vill göra en förändring

Kartläggning

Mitt arbete med en ny grupp startar ofta med en kartläggning av nuläget. Med en enkät och/eller intervjuer får vi en bra utgångspunkt för reflektion kring styrkor och svagheter som sedan landar i ett par nyckelområden att förbättra. Att ta in en oberoende extern kompetens till detta har visat sig mycket framgångsrikt.

Gruppen blir ett team

Genom att gruppen tillsammans bygger upp en vision, strategi och en handlingsplan skapas den gemensamma målbild som är förutsättningen för ett team. Arbetet sker med fördel visuellt på stordukar fästa på rummets väggar och sammanfattas senare för att stå som grund för teamets fortsatta arbete.

Effektivare möten

Många jag möter ute på företagen idag önskar färre och kortare möten. Genom att introducera en metod för effektivare möten och ge stöd i implementeringen av denna skapar teamet snart ett nytt förhållningssätt som bygger på prestigelösa prioriteringar och tydligt eget ansvar. Nu lyfter teamet ut vissa delar av agendan som får ett annat forum, fördelar tid på punkterna som finns kvar, håller varandra ansvariga genom att vara tydliga med att sätta tidsramar, uppföljning och klar adress på vem som ansvarar för vad. Resultatet låter inte vänta på sig.

Vill du också skapa ett effektivare team