STRESS

något jag skapar själv och därmed också kan förändra. Upplever du stress på jobbet, hemma eller stress i din roll som chef - få perspektiv på ditt tankemönster, din omgivning, och effektiv stresshantering.

Begreppet stress

Stress är ett begrepp som kan ha olika betydelse för olika människor. I denna beskrivning är det ett uttryck för tankar, känslor och signaler från kroppen som enligt dig icke är önskvärda. Det som populärt kallas för positiv stress menar jag istället är uttryck för en positiv känsla av upprymdhet, hög energi, engagemang – vilket jag inte kommer att behandla här.

Var uppstår stressen

Mycket av den stress vi upplever orsakas inte av det som faktiskt sker, utan av våra tankar och känslor kring det som sker. Detta beteende är till stor del automatiserat och inte något som vi väljer medvetet. Vi kan genom reflektion och träning bli mer och mer medvetna om att tankarna är just tankar, och inte automatiskt en sanning. Med tiden kan vi också bli bättre på att uppfatta kroppsliga signaler om stress i ett tidigt skede. Genom att då börja agera på ett nytt sätt kan stresspiralen stannas upp och onödig långvarig stress kan undvikas.

När du vill göra en förändring
mindre stress

Stress är personligt

Både vad du upplever som stress och hur starkt du upplever det är högst personligt eftersom det är dina tankar, känslor och signaler från kroppen som triggas. Det ligger med andra ord i ditt intresse att inte jämföra dig med andra, utan istället ta ett personligt ansvar för vad du behöver eller inte behöver för att må bra.

Designa min miljö

Miljön vinner alltid till slut – ett uttryck att ta fasta på. Vad triggar din stress, i vilka situationer – på jobbet eller hemma? Ofta är det mer specifikt än så, det handlar kanske om vissa uppgifter, med en speciell person, grupp eller aktivitet. Att designa min miljö, med andra ord att välja bort situationer som triggar mig och välja till de som passar mig bättre kan vara långt effektivare än att förändra tankar och beteenden.

Att ta hjälp

Vill du gå till botten med detta för att skapa en varaktig förändring där stress inte får lika stor plats varken på jobbet eller hemma? Lär dig då stresshantering från grunden, ta hjälp med att få ett nytt perspektiv på både ditt tankemönster och din omgivning, och först därefter en mer specifik stresshantering.

Stresshantering

Eftersom det är mina tankar och känslor som triggas både av  mig själv och den omgivning/miljö som jag vistas i är det en ökad medvetenhet om dessa som ger mig nya alternativ och val. Detta är, som jag skrev ovan, grunden i effektiv stresshantering. Vilka är då dina ny val och hur ska du lyckas genomföra dom – ja det är kommer vi utforska och hitta verktyg för tillsammans. Tre nyckelbegrepp som vi kommer involvera är närvaro, att acceptera och att flytta uppmärksamheten.

När du vill göra en förändring

Är du redo att minska din stress?

Är du nyfiken på mindfulness?